องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568 อบต.กำปัง (ไฟล์ WORD) [ 5 มิ.ย. 2567 ]0
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) LPA (ไฟล์ EX [ 31 พ.ค. 2567 ]6
3 ข้อมูลสุนัขและแมว ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]3
4 ข้อมูลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (ไฟล์ WORD) [ 31 พ.ค. 2567 ]2
5 ข้อมูลคมนาคม-ถนน องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]2
6 ข้อมูลแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]3
7 ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหล [ 31 พ.ค. 2567 ]3
8 ข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริงของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำปี 2566 (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]4
9 ข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำปี 2566 (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]10
10 ข้อมูลหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]2
11 ข้อมูลศาสนสถาน วัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]1
12 ข้อมูลกล้องCCTV ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]1
13 ข้อมูลร้านค้าพาณิชย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]1
14 ข้อมูลเกษตร พื้นที่การเกษตรรายหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]4
15 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 31 พ.ค. 2567 ]2
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]4
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (ไฟล์ E [ 31 พ.ค. 2567 ]1
18 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไฟล์ WORD) [ 31 พ.ค. 2567 ]1
19 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ไฟล์ WORD) [ 31 พ.ค. 2567 ]2
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไฟล์ EXCEL) [ 31 พ.ค. 2567 ]2
 
หน้า 1|2