องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ

    รายละเอียดข่าว

การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความ พึงพอใจและจัดเรียงลาดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ 2564 ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวย ความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งการสารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนางานที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จานวน 9,746 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา จานวน 384 คน ซึ่งได้จากการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Stratified Random Sapling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้านสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 384 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.76 เป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 31.25 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 26.56 และร้อยละ 26.04 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6,001–8,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.91 ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.67 มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง 1-2 ครั้งใน 1 รอบปี โดยร้อยละ 22.14 มาติดต่อขอรับบริการสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองลงมาได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการกองคลัง คิดเป็นร้อยละ 19.01 มาติดต่อขอรับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 16.67 มาติดต่อขอรับบริการกองสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 14.84 มาติดต่อขอรับบริการกองส่งเสริมการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 14.32 และร้อยละ 13.02 มาติดต่อขอรับบริการกองช่าง ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการบอกเล่าจากผู้นาชุมชน รองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสารจากการติดประกาศต่าง ๆ และเสียงตามสาย

ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ดาเนินการและได้รับ
การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 16.93 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านสาธารณสุข รองลงมา
ได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการงานด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.54 มาติดต่อขอรับบริการงานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 13.02 มาติดต่อขอรับบริการงานจัดเก็บรายได้และชาระภาษี
คิดเป็นร้อยละ 11.98 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 8.59
มาติดต่อขอรับบริการงานขออนุญาตกิจการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 คิดเป็นร้อยละ 7.03
มาติดต่อขอรับบริการงานขออนุญาตใช้น้าประปา คิดเป็นร้อยละ 6.51 มาติดต่อขอรับบริการงานขอ
อนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 5.99 มาติดต่อขอรับบริการงานการขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 5.73 มาติดต่อขอรับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็น
ร้อยละ 5.47 และมาติดต่อขอรับบริการ งานด้านบริการกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 5.21
การสารวจความพึงพอใจ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.82) โดยระดับ
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.45 ได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.83) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.53 รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ( X = 4.83) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.51 ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ( X = 4.83) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.49 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
(X = 4.82) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.38 และด้านคุณภาพการให้บริการ (X = 4.81)
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.28 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10    เอกสารประกอบ รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ