องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการบันทึกข้อมูลประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำปี

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการบันทึกข้อมูลประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำปี พ.ศ.2566

ตามคำสั่งที่ 255/2566 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เพื่อให้ดำเนินการดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแบบบันทึกข้อมูลในแต่ละด้าน ลงในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2566 พร้อมดำเนินการนำผลการประเมินจากระบบเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ พร้อมทั้ง นำผลการประเมินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หรือเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ นั้น

บัดนี้ คณะทำงานดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย    เอกสารประกอบ

รายงานผลการบันทึกข้อมูลประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ