องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จัดปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษ

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จัดปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนางละออ โก้สันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง นายทศพร โคตรพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางกัญญาภัค โททัสสะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางอรวรรณ สุดใจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวอรมน เวียนสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุข และคณะครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง วัตถุประสงค์เพื่อพบปะพุดคุยและชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์และมาตรการในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567    เอกสารประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จัดปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษ
 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคในเด็กเล็กสำหรับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ