องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล

ตามคำร้องผ่านระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน โดยทางนายประสิทธิ์ น้อยศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  ตำบล    กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ผ่านระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)โดยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล เนื่องจากน้ำสระประปาในหมู่บ้านที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีจำนวนน้อย ทำให้ขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคภายในชุมชน ทำให้ประชาชนเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินเร่งรัดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งขณะองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายแล้ว เห็นควรให้การช่วยเหลือโดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล เพื่อทำการสูบน้ำเข้าสระผลิตน้ำประปาแหล่งเก็บกักน้ำให้เพียงพอ ต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่ต่อไป    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ