องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานการประชุม


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น
                     ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง และให้การดำเนินการประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญประชาชนและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557  ในวันจันทร์  ที่  10  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  โทร./โทรสาร  ๐ 4497 4224
จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                 
ประกาศ  ณ  วันที่  5   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2557
 
 
                                                         
(นายสมเกียรติ   ชื่นหมื่นไวย์)
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ