องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.กำปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
......................................................
อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และระเบียบคณะการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 เพื่อให้การปฎิบัติงานวางระบบควบคุมภายในดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน แนวทางการตรวจสอบภายในถูกต้อง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จึงขอแต่งตั้ง
นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบวิเคราะห์ ควบคุมการบริหารงาน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนการวางระบบงาน รวมถึงบุคลากรในงานตรวจสอบภายใน การประเมินความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยอิสระของหน่วยรับตรวจและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฎิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใด ให้แจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังทราบโดยทันที เพื่อหาทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕59   เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่        เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕59
 
 
( นายมีชัย    จงสันเทียะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง    เอกสารประกอบ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ