องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง ห

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
 
*******************
 
ผู้มาประชุม
1. นายสุรพล  พูนสวัสดิ์            ตำแหน่ง ปลัด อบต.                ประธานคณะทำงาน
 2. นายทศพร  โคตรพันธ์           ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน
3. นางชนรรทน์สิตา  สุประพนธ์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง     คณะทำงาน
4. นายสัมพันธ์ ไชยเสน             ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะทำงาน
 5. นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์           ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด     คณะทำงาน
6. นางอรวรรณ สุดใจ              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน
7. นางนงนุช  ทองหมื่นไวย์        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง ห
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ