องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


สรุปผลการพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลงภารกิจของ อบต.กำ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดำเนินการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยคณะกรรมการได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ในการวางกรอบโครงสร้างภารกิจ ของอบต. เพื่อเป็นแนวทางให้กับทาง อบต. รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน จึงขอรายงานผลการพิจารณาเสนอตามเอกสารแนบท้าย เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป    เอกสารประกอบ

สรุปผลการพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลงภารกิจของ อบต.กำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ