องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน

    รายละเอียดข่าว

แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
วัตถุประสงค์
           การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จึงต้องกำหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน
                1.  เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  ในเรื่องดังต่อไปนี้    
                                1.1  กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
                                1.2  กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
                                1.3  ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
                                1.4  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
                                1.5  กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
                2.  เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
                3.  การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง
วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน
                1.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ  และมี
                                (1)  วัน  เดือน  ปี
                                (2)  ชื่อ  และที่อยู่  ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
                                (3)  ข้อเท็จจริง  หรือ  พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน  หรือเสียหายอย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ดำเนินการอย่างไร  หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส  เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได้
                                (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ้ามี)
                2.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน  อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง  Web  site  : http://www.kampang.go.th/index.php ของอบต. 
ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
                1.ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่ทำการ อบต.กำปัง
                2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
                3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์
* นายก อบต.    044-974224 หรือ 081-9493888
* ปลัด อบต.     044-974224   ต่อ 6 หรือ 089-0956621
                4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน  Web Side : http// www.kampang.go.th
                5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน  e-mail address : kampang 2@gmail.com
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
              กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail  จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น    เอกสารประกอบ

แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ