องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะ

    รายละเอียดข่าว

 

 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง 
เรื่อง  คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
..............................................................
 
 
ด้วย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่ง กำาหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา  ทั้งเอกสารประกอบการ พิจารณาที่ประชาชน  ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ดังนี้
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
3. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
4. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
5. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
6. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
7. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
8. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
9. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
11. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
12. การแจ้งถมดิน
13. การแจ้งรื้อถอนอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ
14. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
15. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
16. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
17. การรับชำระภาษีป้าย
18. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
19. การขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
20. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
21. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
22. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
23. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 
 
 
24. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
25. การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
26. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
27. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
28. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
29. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
30. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
31. การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

 
                  จึงแจ้งประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   
                          ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2558
 
 
                                                                        (นายมีชัย  จงสันเทียะ)
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกำปัง
     เอกสารประกอบ คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ