องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (

    รายละเอียดข่าว


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
เรื่อง   จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (One Stop Service)
 
********************************
 
 เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดที่ 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จึงจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (One Stop Service) ขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เลขที่ 23 หมู่ที่ 15 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการที่จุดบริการ One Stop Service โดยให้บริการ ดังต่อไปนี้
1. ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย
1.1 บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ครัวเรือนยากจน และที่เสี่ยงความยากจน)
Ø องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
Ø บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในเขตตำบลเทพเสด็จที่ครัวเรือนยากจน และเสี่ยงความยากจน เพื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1.2 บริการประสานการทำบัตรผู้พิการ
Ø องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
Ø เป็นศูนย์รับบริการประสานการทำบัตรผู้พิการ
1.3 บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง)
Ø องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
Ø เป็นศูนย์บริการประสานบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ด้อยโอกาส/ คนไร้ที่พึ่ง) เพื่อให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ
 1.4 บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Ø องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ร่วมกับ อำเภอโนนไทย ศูนย์ประสานงานอำเภอ   โนนไทย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั้งในและนอกพื้นที่
Ø ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม และสาธารณภัยอื่น โดยเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
          2. ศูนย์บริการร่วมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประกอบด้วย
Ø บริการข้อมูลด้านการเกษตรและปศุสัตว์
Ø บริการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
Ø บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
Ø บริการขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
Ø บริการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
Ø บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
 
โดยประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการดังกล่าวที่จุดบริการ One Stop Service ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 044-974224
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          ประกาศ   ณ  วันที่    1   เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.    2561
 
 
                           ( นายมีชัย  จงสันเทียะ )
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

    เอกสารประกอบ

จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ