องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วม

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ที่    559      /  2561
เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
(One Stop Service)
 
********************************
                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (One Stop Service) ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยให้บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ครัวเรือนยากจน และที่เสี่ยงความยากจน) บริการประสานการทำบัตรผู้พิการ บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง) บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริการข้อมูลด้านการเกษตรและปศุสัตว์ บริการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ บริการขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง บริการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์และบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) นั้น
                   เพื่อให้การบริการของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง (One Stop Service) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย
1.1 บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (ครัวเรือนยากจน และที่เสี่ยงความยากจน)
1.2 บริการประสานการทำบัตรผู้พิการ
1.3 บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง)
Ø นางอรวรรณ สุดใจ          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Ø     นางสุชีลา ศรีกำปัง                   ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
Ø     นางสาวราตรี รัตนารี       ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน
ให้มีหน้าที่รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประสานการช่วยเหลือไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบริการประสานการทำบัตรผู้พิการให้กับผู้ยื่นความประสงค์ และบริการประสานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ผู้ด้วยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง)
1.4 บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Ø นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์       ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
Ø นายเสกสัน  จงสันเทียะ     ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีหน้าที่รับแจ้งเหตุ ประสานและดำเนินการช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุโดยเร็ว
 
2. ศูนย์บริการร่วมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
          2.1 นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์         ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
2.2 นางอรวรรณ สุดใจ             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
2.3 นางวราพร จันคำลา           ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
2.4 นางนงนุช ทองหมื่นไวย์        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2.5 นางสุชีลา ศรีกำปัง             ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
2.6 นางอรนุช จาบสันเทียะ        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2.7 นางสาวราตรี รัตนารี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน
2.8 นายเสกสัน  จงสันเทียะ       ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.9 นางมานิตย์ โอนสันเทียะ      ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
          ให้มีหน้าที่บริการและประสานการดำเนินการให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ดังนี้
  1. บริการข้อมูลด้านการเกษตรและปศุสัตว์
  2. บริการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  3. บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
  4. บริการขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
  5. บริการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
  6. บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องประการใด ในการปฎิบัติงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          ประกาศ   ณ  วันที่    1   เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.    2561
 
 
                      ( นายมีชัย  จงสันเทียะ )
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ