องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------------------------------
     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่     31   เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ