องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเ

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

ที่      322     / 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

............................................................

                   เพื่อให้การทบทวนภารกิจของส่วนราชการว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือสอดคล้องกับความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย

                   1. นายสุรพล  พูนสวัสดิ์            ตำแหน่ง ปลัด อบต.                ประธานคณะทำงาน

                   2. นายทศพร  โคตรพันธ์           ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน

3. นางชนรรทน์สิตา  สุประพนธ์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง     คณะทำงาน

4. นายสัมพันธ์ ไชยเสน             ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะทำงาน

                   5. นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์           ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด     คณะทำงาน

6. นางอรวรรณ สุดใจ              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน

                   7. นางนงนุช  ทองหมื่นไวย์        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ

                   ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                   1.ให้ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อื่นประกอบกัน

                   2.สำรวจตรวจสอบและทบทวนข้อบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการยกเลิก ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือสอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ

                   3. ให้คณะทำงานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                             สั่ง ณ วันที่   26  ธันวาคม   พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ