องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


สรุปผลการพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสำรวจตรวจสอบและทบทวนข้อบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการยกเลิก ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือสอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 มติที่ประชุม มีความเห็นว่า ยังไม่มีการทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ แต่มีการพิจารณาขอตราข้อบัญญัติ เพื่มขึ้นจำนวน 1 เรื่อง คือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  เรื่อง  ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ จึงขอรายงานผลการพิจารณาเสนอตามเอกสารแนบท้าย

    เอกสารประกอบ สรุปผลการพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ