องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดําเนินการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ประชุมคณะผู ้บริหารและหัวหน ้าสวนราชการ เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจําเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นายมีชัย  จงสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ การส่วนร่วมในการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์, มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งมีการเน้นย้ำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกสำนัก/กอง ในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้กับราชการและประชาชน โดยให้ยึดถือความซื่อสัตย์,สุจริตและประโยชน,ของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นการกระตุ้นให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดำเนินการในด้านต่างๆ
         ด้านการเปิดเผย มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก รวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานได้
        ด้านความรับผิดชอบให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์,สุจริต และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก่ไขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น
        ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ปราศจากการทุจริต มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ลดขั้นตอน ระยะเวลา และภาระค่าใช้จ่าย ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์,มีเป้าหมายที่ชัดเจน มุ่งเน้นผลการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับให้มีการปฏิบัติงานสุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างความรับรู้ ทัศนคติ ให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรร, และความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการที่ชัดเจนโดยไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลการมอบหมายงาน การบริหาร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่า

    เอกสารประกอบ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ