องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บภาษีป้าย [ 18 ม.ค. 2566 ]2
2 แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย [ 18 ม.ค. 2566 ]3
3 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 17 ม.ค. 2566 ]1
4 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 17 ม.ค. 2566 ]1
5 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ [ 17 ม.ค. 2566 ]2
6 การเดินทางไปราชการ [ 17 ม.ค. 2566 ]2
7 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2566 ]2
8 คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ม.ค. 2566 ]3
9 การเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒน [ 17 ม.ค. 2566 ]2
10 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 7 มี.ค. 2565 ]139
11 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [ 7 มี.ค. 2565 ]135
12 คู่มือการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 มี.ค. 2565 ]148
13 คู่มือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 7 มี.ค. 2565 ]148
14 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนัก [ 7 มี.ค. 2565 ]149
15 คู่มือการจดทะเบียนสำหรับคำขอ ก.พ.ร. (Biz portal) [ 7 มี.ค. 2565 ]147
16 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้อ [ 7 มี.ค. 2565 ]132
17 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข [ 7 มี.ค. 2565 ]135
18 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 7 มี.ค. 2565 ]159
19 คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตั [ 7 มี.ค. 2565 ]137
20 คู่มือการรายงาน มฝ.2 [ 7 มี.ค. 2565 ]142
 
หน้า 1|2