องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ของประชาชน นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำปัง  จึงรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  รวมจำนวน  16  เรื่อง  พร้อมนี้ได้แนบแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ