องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเล

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกทบทวนภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
............................................................
                   เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ในกรณีที่เห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย
                   1. นายสุรพล  พูนสวัสดิ์            ตำแหน่ง ปลัด อบต.                ประธานคณะทำงาน
                   2. นายทศพร  โคตรพันธ์           ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะทำงาน
3. นางชนรรทน์สิตา  สุประพนธ์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง     คณะทำงาน
4. นายสัมพันธ์ ไชยเสน             ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะทำงาน
                   5. นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์           ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด     คณะทำงาน
6. นางอรวรรณ สุดใจ              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน
                   7. นางนงนุช  ทองหมื่นไวย์        ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ
ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
                   1.สำรวจภารกิจเพื่อดำเนินการพิจารณาทบรวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจที่มีผลกระทบโดยตรงกับการให้บริการประชาชน
                   2.พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                   3. ให้คณะทำงานรายงานผลการพิจารณาเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบ
                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                             สั่ง ณ วันที่   26  ธันวาคม   พ.ศ. 2559
 
 
 
                                                          ( นายมีชัย  จงสันเทียะ )
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเล
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ