องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ" ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคต อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่างๆ ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะดำเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษไม่ได้ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการสำรวจจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีนโยบายด้านอื่นมาสนับสนุนด้วย การดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันทำงานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เยาวชน คืออนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจาการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่าง ๆ ในสังคม เช่นการลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว และการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคม โดยรวม ซึ่งปัจจุบันนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน คือ
1.รั้วชายแดน
2. รั้วชุมชน
3.รั้วสังคม
4. รั้วครอบครัว
5.รั้วโรงเรียน
           งซึ่งจาก 5 รั้วป้องกันนี้ จะเห็นได้ว่ารั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ และจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ถือโอกาสจัด “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕63” ขึ้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมปรองดองสมานฉันท์ (อยู่เย็นเป็นสุขมีความรักความสามัคคีร่วมกัน ) และร่วมแก้ปัญหาหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษา ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ๒.๒ เพื่อสร้างผู้นำเด็กนักเรียนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชน ๒.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเด็กนักเรียน/เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข ๒.๔ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมปรองดองสมานฉันท์ (อยู่เย็นเป็นสุขมีความรักความสามัคคีร่วมกัน) และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
2021-10-18
2021-08-19
2021-06-25
2021-06-14
2020-11-12
2020-10-14
2020-07-15
2020-07-14
2020-03-01
2020-02-05