องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนน้ำมันสูบน้ำกรณีน้ำท่วม


ตามที่ได้รับหนังสือจากประชาชน บ้านจาน หมู่ที่ 4 บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 และบ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยขอสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ประชาชนเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินเร่งรัดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งขณะองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายแล้ว

และได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำมัน เพื่อให้การช่วยเหลือ เพื่อทำการสูบน้ำออกจากที่อยู่อาศัย บ้านเรือนของประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-03-09
2023-03-03
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-16
2022-11-25
2022-04-05