องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล


ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง บ้านซาด หมู่ที่ 1 ตำบล    กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล เนื่องจากน้ำสระประปาในหมู่บ้านที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีจำนวนน้อย ทำให้ขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคภายในชุมชน ทำให้ประชาชนเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินเร่งรัดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งขณะองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายแล้ว เห็นควรให้การช่วยเหลือโดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล เพื่อทำการสูบน้ำเข้าสระผลิตน้ำประปาแหล่งเก็บกักน้ำให้เพียงพอ ต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่ต่อไป

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-03-09
2023-03-03
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-16
2022-11-25
2022-04-05