องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของกองทุนบทบาทสตรี "การทำขนมไทย แปรรูปจากข้าว" โดยมุ่งหวดให้สตรีที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในการทำขนมไทย และคงรักษาไว้ซึ่งวิถีความเป็นอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป
          วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่สตรีในตำบลกำปัง
2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพื่อให้กลุ่มสตรีได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
4. เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มสตรีพึ่งตนเองตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบในการพัฒนาคน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆ ต่อไป
          ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สตรีได้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพและการทำขนมไทยด้วยวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
2. สตรีได้มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. สตรีได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
4. สตรีสามารถพึ่งตนเองได้และดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-03-09
2023-03-03
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-16
2022-11-25
2022-04-05