องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


แจ้งผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน บ้านจาน


แจ้งผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน บ้านจาน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้ใหญ่บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล เนื่องจากน้ำสระประปาในหมู่บ้านที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีจำนวนน้อย ทำให้ขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคภายในชุมชน ทำให้ประชาชนเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินเร่งรัดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งขณะองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายแล้ว เห็นควรให้การช่วยเหลือโดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันดีเซล เพื่อทำการสูบน้ำเข้าสระผลิตน้ำประปราแหล่งเก็บกักน้ำให้เพียงพอ ต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่ต่อไป
2021-10-18
2021-08-19
2021-06-25
2021-06-14
2020-11-12
2020-10-14
2020-07-15
2020-07-14
2020-03-01
2020-02-05