องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


รายงานการสรุปผลการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ


รายงานการสรุปผลการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เพื่อสำรวจตรวจสอบและทบทวนข้อบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการยกเลิก ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือสอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ นั้น
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
1.หนังสือ ที่ มท 0892.4/ ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ข้อเสนอแนะ
คณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้ทำการประชุม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปมติที่ประชุม มีความเห็นว่า มีการปรับปรุงภารกิจงานตามที่ส่วนราชการเสนอ และมีการเพิ่มงานเพื่อบริการประชาชน ส่วนการพิจารณาหรือทบทวนภารกิจข้อบัญญัติ ยังไม่มีการปรับปรุงหรือยกเลิก ยังคงใช้บังคับตามเดิม (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมแนบท้าย)
ข้อพิจารณาเสนอแนะ
ในการนี้ คณะทำงานฯ ขอรายงานสรุปผลการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังทราบ รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้าย
2021-10-18
2021-08-19
2021-06-25
2021-06-14
2020-11-12
2020-10-14
2020-07-15
2020-07-14
2020-03-01
2020-02-05