องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


การจัดการขยะติดเชื้อชุมชน


เนื่องด้วยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ขอประชาสัมพันธ์วิธีการจัดการขยะติดเชื้อชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัิตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

2022-11-25
2021-10-18
2021-08-19
2021-06-25
2021-06-14
2020-11-12
2020-10-14
2020-07-15
2020-07-14
2020-03-01