องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


การจัดการขยะติดเชื้อชุมชน


เนื่องด้วยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ขอประชาสัมพันธ์วิธีการจัดการขยะติดเชื้อชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัิตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-03-09
2023-03-03
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-16
2022-11-25
2022-04-05